top of page

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een psycholoog, een psychotherapeut en een psychiater?

Een psycholoog heeft een opleiding psychologie afgerond. Alle erkende psychologen zijn ingeschreven bij de Psychologencommissie. Een psychotherapeut heeft een basisopleiding in de zorg (bijvoorbeeld als psycholoog, orthopedagoog, assistent in de psychologie) en volgde een bijkomende langdurige erkende therapieopleiding. Sinds 2016 zijn psychotherapeuten erkend, wat maakt dat ze moeten voldoen aan specifieke erkenningsvoorwaarden. Een psychiater is een arts die zich gespecialiseerd heeft in psychiatrie. Enkel de psychiater is naast de huisarts in de mogelijkheid om medicatie voor te schrijven. Het oordeel van een psychiater is noodzakelijk om medische diagnoses te stellen. 

Wanneer kan ik de stap zetten naar een psycholoog of psychotherapeut?

Mensen kunnen om zeer uiteenlopende redenen een psycholoog of psychotherapeut raadplegen. Indien u zelf enige last ervaart en denkt dat u ondersteuning zou kunnen gebruiken, ook al weet u dit niet zeker, is dit voldoende om een eerste gesprek aan te vragen. 

Wat kan ik verwachten van een eerste gesprek?

Het eerste gesprek, ook wel intakegesprek genaamd, is verkennend. De psycholoog/psychoterhapeut neemt de tijd om aandachtig naar u te luisteren en probeert uw klachten beter te begrijpen. Dit gebeurt onder andere aan de hand van vragen die peilen naar uw ervaring en beleving van het probleem en welke rol uw omgeving (familie, werk, vrienden, …) speelt. 

Is een doorverwijzing noodzakelijk of kan ik zelf de stap zetten naar een psycholoog?

U bent vrij om zelf contact op te nemen met een psycholoog of psychotherapeut. Een verwijzing van een arts of een andere hulpverlenende instantie is niet noodzakelijk.

Hoe lang duurt een sessie?

Een individuele sessie duurt 50-60 min. Een sessie met het koppel of het gezin duurt tussen de 60 - 75 minuten. 

Hoeveel kost een sessie?

Voor individuele psychologische begeleiding betaal je 65 euro per sessie. Relatie- of gezinsgesprekken kosten 75 euro per sessie. De tarieven voor testing zijn verkrijgbaar na concrete bepaling van het onderzoek. De tarieven van de workshops worden steeds vermeld bij de informatie van de specifieke workshop. 

Wat gebeurt er wanneer ik een afspraak niet kan nakomen?

Dit kan zeker gebeuren. Wij hanteren de overeenkomst dat de annulatie van een afspraak 24u op voorhand kosteloos is. U kan uw psycholoog contacteren via haar specifieke contactgegevens, hier vermeld.

Voor annulaties minder dan 24u op voorhand, kan de psycholoog het tarief van 35 euro aanrekenen. Bij het niet-nakomen van de afspraak zonder enige verwittiging, wordt het volledige bedrag aangerekend. 

Hoe lang duurt een begeleiding?

De duur van een begeleiding is moeilijk voorspelbaar. De aard en de ernst van het probleem, de motivatie om er aan te werken en het geloof dat psychotherapie werkzaam is, zijn zaken die hierin een rol spelen. Vooraf het aantal sessies bepalen doen we nooit, daar dit niet stemt met de visie van de praktijk op psychotherapie. U kunt wel zelf de begeleiding beëindigen wanneer u het wenst. 

Wordt mijn informatie vertrouwelijk behandeld?

Alle psychologen en psychotherapeuten zijn wettelijk gebonden aan het beroepsgeheim (Strafwetboek artikel 458). Dit betekent dat alle informatie vertrouwelijk is en dat de psycholoog aan niemand laat weten dat u in psychologische begeleiding bent, tenzij u dit anders wenst. Binnen onze praktijk bestaat de mogelijkheid om ons te beroepen op het gedeelde beroepsgeheim met de collega's van het team enerzijds en de doorverwijzers anderzijds. Dit laatste gebeurt enkel na schriftelijke toestemming van de cliënt. Enkel in zeer uitzonderlijke situaties is de psycholoog verplicht het beroepsgeheim te doorbreken (Strafwetboek artikel 422bis en 458bis).

Gelieve hier uitleg rond de GDPR terug te vinden. We verzoeken je dit digitaal of in de praktijk door te nemen, zodanig dat u verklaren op de hoogte te zijn gebracht van wat GDPR binnen de praktijk inhoudt. 

Is terugbetaling mogelijk?

Het ziekenfonds of de hospitalisatieverzekering voorziet in enkele gevallen terugbetaling van psychotherapie (voornamelijk bij jongeren onder 18 jaar). De voorwaarden verschillen echter tussen de verschillende ziekenfondsen. Vraag gerust na bij uw ziekenfonds. Daar kunt u tevens het aanvraagformulier voor terugbetaling verkrijgen. Momenteel is -samen met de hele erkenningsprocedure voor psychotherapeuten- een nieuwe procedure in uitwerking op federaal niveau. De concrete afspraken met betrekking tot de terugbetalingen liggen echter nog niet geheel vast, en zijn nog niet in werking. Meer duidelijkheid wordt over enkele maanden verwacht. 

bottom of page